Podmínky užívání webu Jobstack.it

Účel Jobstack.it

Jobstack.it poskytuje prostřednictvím přehledné a uživatelsky přístupné aplikace volné kapacity odborníků v oblasti informačních technologií pro objednatele služeb, a současně nabídky pracovních příležitostí pro IT odborníky. Každý ajťák si může na Jobstack.it vytvořit profil, odpovídat na inzeráty nebo pracovní nabídky. Stejně tak firmy, podnikatelé a další zájemci o služby IT odborníků se mohou na Jobstack.it registrovat, vytvořit profil a uveřejňovat inzeráty nebo vyhledávat ajťáky s cílem podání pracovní nabídky, a to v souladu s aktuálním ceníkem. Možnost sdílení nabídky a poptávky, široké spektrum vyhledávacích a filtrovacích nástrojů využívajících praktické algoritmy dle unikátních preferencí jednotlivých uživatelů, vytváří z Jobstack.it plnohodnotnou a účinnou platformu pro hledání nových talentů a jejich následné uplatnění. Jednotlivé strany spolu prostřednictvím Jobstack.it komunikují a vedou jednání směřující k uzavření vzájemné dohody. Jobstack.it poskytuje aplikaci pro sdílení a pro vzájemnou komunikaci zájemců o práci a služby v IT, nicméně do jejich komunikace nezasahuje a předsmluvní jednání ponechává zcela na dotčených stranách.

I. Základní ustanovení

 1. Web Jobstack.it je místem pro uveřejnění nabídky a poptávky práce a služeb v oblasti informačních technologií. Jedná se jak o nabídku a poptávku pracovněprávních vztahů, tak i o spolupráci mezi podnikateli a jinými subjekty. Poskytovatel vydává tyto Podmínky užívání webu Jobstack.it (dále jen „Podmínky“).
 2. Tyto Podmínky upravují pravidla chování všech návštěvníků webu Jobstack.it, který je provozován obchodní společností APSAZ Consulting a.s., IČO: 24288004, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18156 (dále jen „Poskytovatel“).
 3. Poskytovatel provozuje web Jobstack.it a poskytuje na něm služby. Poskytovatel je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“).
 4. Návštěvník užíváním webu Jobstack.it potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem Podmínek, bezvýhradně s nimi souhlasí a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

II. Definice

Pojmy použité v Podmínkách mají tento význam:

Ceník je závazný dokument obsahující výši Odměny, kterou se Návštěvník zavazuje zaplatit Poskytovateli za užívání příslušných Služeb. Ceník dále stanoví ceny za jednotlivé Služby;

Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk elektronického zařízení návštěvníka webové stránky, jenž umožňuje rozlišovat jednotlivé návštěvníky užívající Jobstack.it;

Dohoda je vícestranné právní jednání mezi Objednatelem a Odborníkem, na základě kterého se Odborník zavazuje vykonávat práci či poskytovat služby v oblasti IT pro Objednatele. Mezi Dohody patří mimo jiné pracovní smlouvy ve smyslu ustanovení § 33 a násl. ZP, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu ustanovení § 75 a 76 ZP, smlouvy o dílo a smlouvy o spolupráci;

GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších právních předpisů;

Identifikační údaje jsou údaje sloužící k identifikaci Objednatele/Odborníka, které tento zadal při Registraci na Jobstack.it nebo je později upravil či doplnil;

Inzerát je Objednatelem uveřejněný inzerát na Jobstack.it, který obsahuje sdělení vůči neomezenému okruhu osob, že Objednatel poptává Odborníka. Inzerát je právní jednání Objednatele směřující k uzavření smlouvy, na základě které druhá smluvní strana bude pro Objednatele vykonávat práci či poskytne služby v oblasti IT;

Nabídka je jednání Objednatele v reakci na Prezentaci Odborníka, tj. reakce Objednatele na sdělení, že Odborník hledá pracovní příležitost;

Návštěvník je každá osoba užívající Web;

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby mimo účely podnikání, pro účely podnikání nebo v souvislosti s podnikáním, a současně která Služby užívá za účelem vyhledání Odborníka a sjednání s ním Dohody jako se zaměstnancem, či jako jiným smluvním partnerem, ve které Objednatel formálně a/nebo materiálně bude na pozici zaměstnavatele, uživatele ve smyslu § 307a ZP či objednatele práce, služeb a jiné činnosti;

Odborník je fyzická nebo právnická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro účely vyhledání a sjednání Dohody se zaměstnavatelem či jiným smluvním partnerem, ve které Odborník formálně a/nebo materiálně bude na pozici zaměstnance, či zhotovitele práce, služeb a jiných činností;

Odměna je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb. Výše Odměny za příslušné Služby je stanovena v aktuálním Ceníku;

Odměna za Dohodu je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli za zprostředkování uzavření Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem prostřednictvím Jobstack.it, a to na základě jednání vzniklého podáním Nabídky Objednatelem. Toto se nevztahuje na uzavření Dohody na základě jednání vzniklého uveřejněním Inzerátu a následné odpovědi Odborníka, které je zdarma. Výše Odměny za Dohodu je stanovena v aktuálním Ceníku. Není-li stanoveno jinak, pro Odměnu za Dohodu platí totéž, co pro Odměnu;

OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Podmínky jsou Podmínky užívání webu Jobstack.it;

Poskytovatel je obchodní společnost APSAZ Consulting a.s., IČO: 24288004, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18156, www.apsaz.cz;

Profil jsou další informace nebo materiály zadané Objednatelem/Odborníkem pro plnohodnotné využití služeb Jobstack.it a jejich doplnění a změny. Při vyplnění Profilu Odborníkem je rozlišitelné, které údaje mohou být viditelné i pro další osoby. Profil Objednatele je považován za veřejný a je součástí uveřejněných Inzerátů nebo podaných Nabídek;

Registrace je proces, který Návštěvník Webu ze své vůle uskuteční za účelem zpřístupnění možnosti užívat vybrané Služby Jobstack.it. Registrací dochází mezi Poskytovatelem a Objednatelem/Odborníkem k uzavření Smlouvy;

Služba či Služby jsou veškeré funkcionality Jobstack.it včetně počítačových aplikací určených k užívání Objednatelem, Odborníkem a/nebo jiným Návštěvníkem Webu;

Smlouva je právní jednání mezi Objednatelem/Odborníkem a Poskytovatelem, jehož obsahem je využití Služeb Poskytovatele Objednatelem/Odborníkem, přičemž Ceník stanoví, které Služby jsou za úplatu Objednatele/Odborníka poskytnutou Poskytovateli. Nedílnou součástí Smlouvy jsou příslušné Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky a Ceník;

Účet je rozhraní, které vznikne uskutečněním Registrace Objednatele/Odborníka na Jobstack.it;

Užívání je jakékoli užití obsahu Webu nebo Služeb, zejména procházení, čtení, zadávání údajů atd.;

VOP jsou příslušné všeobecné obchodní podmínky, které se vůči Poskytovateli Objednatel/Odborník zavázal dodržovat;

Web a Jobstack.it jsou internetové stránky dostupné pod www.jobstack.it a počítačové aplikace určené k užívání Objednatelem a Odborníkem při užívání Služeb;

ZP je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů;

Zprostředkovatel je osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro třetí osoby (osoby poptávající nebo nabízející práci a služby). Není-li výslovně stanoveno jinak, uplatní se pro Zprostředkovatele práva a povinnosti Objednatele.

III. Jak Jobstack.it funguje

 1. Jobstack.it obsahuje databázi Odborníků, kteří alespoň částečně vyplnili své Profily. Odborník může prohlížet Inzeráty uveřejněné Objednatelem na Jobstack.it a odpovídat na ně. Pokud Odborník nastaví v Profilu, že hledá práci nebo je přístupný pracovním nabídkám, může být jeho veřejný Profil přístupný pro vyhledávání Objednatele, který jej může oslovit s Nabídkou. Identifikační údaje a neveřejná část Profilu jsou pro vyhledávání vždy anonymní a Odborník musí vždy zpřístupnění těchto soukromých údajů danému Objednateli výslovně potvrdit. Tím je zaručena anonymita Odborníků.
 2. Objednatelé mohou jednak uveřejňovat Inzeráty s možností spolupráce, a dále hledat v databázi veřejných Profilů a příslušného Odborníka oslovit s Nabídkou. Odborník na Nabídku, podle toho, jak se mu Nabídka zamlouvá, může reagovat. Pokud Nabídka Odborníka pozitivně zaujme, může si od Objednatele vyžádat doplňující informace prostřednictvím interní zprávy. Výhodou Jobstack.it je, že Odborník může zůstat po celou dobu jednání s Objednatelem v anonymitě, anebo naopak může svoji identitu Objednateli odkrýt. Identitu Odborník vždy odkrývá svým výslovným souhlasem.
 3. V případě jednání vzniklého na základě Nabídky podané Objednatelem si Jobstack.it po Objednateli a Odborníkovi vyžádá sdělení, jak jednání mezi Objednatelem a Odborníkem dopadla. V případě uzavření Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem na základě podané Nabídky vzniká Poskytovateli, tj. provozovateli aplikace Jobstack.it, nárok na Odměnu za Dohodu od Objednatele.
 4. Výhodou Jobstack.it je respektování vůle Odborníka, který sám rozhoduje, jestli a v jaké fázi odkryje Objednateli svou totožnost. Základní služby aplikace jsou pro Odborníka zdarma, nadstandardní služby jsou zpoplatněny dle předem uveřejněného Ceníku na Webu.

IV. Užití Podmínek

 1. Tyto Podmínky nebo jejich jednotlivá ustanovení se užijí, nestanoví-li Smlouva nebo VOP jiný postup.
 2. Užíváním Webu Návštěvník souhlasí s Podmínkami v plném rozsahu.

V. Poskytování Služeb

 1. Poskytovatel poskytuje Služby Návštěvníkovi v plném rozsahu po dokončení Registrace Návštěvníkem a odsouhlasení VOP. Registrací Návštěvník bezvýhradně souhlasí s příslušnými VOP.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit unikátní URL Jobstack.it.
 3. Poskytovatel je oprávněn zamezit příslušnými prostředky možnosti užívání Webu takovým Návštěvníkem, který opakovaně či podstatně porušil či porušuje Podmínky, či pokud má Poskytovatel podezření z možného budoucího porušení Podmínek. Poskytovatel není povinen sdělovat důvody omezení možností užívání Webu Návštěvníkovi.
 4. Návštěvník je oprávněn užívat Služby v plném rozsahu pouze po předchozí Registraci a naplnění dalších podmínek, na základě které je mu vytvořen Účet na Jobstack.it. Registrací získá Návštěvník unikátní přístup k Účtu prostřednictvím přístupových údajů.
 5. Poskytovatel je oprávněn odmítnout prezentaci údajů zadaných Návštěvníkem na Jobstack.it. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací zadaných Návštěvníkem, a pokud zaznamená rozpor jednání Návštěvníka s právními předpisy, Podmínkami nebo s příslušnými VOP, je oprávněn jej na tuto skutečnost upozornit a vyzvat k nápravě, případně takové informace odstranit.

VI. Přístup k Webu

Obsah Webu je přístupný prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Webu, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k internetu, hradí a zajišťuje Návštěvník. Ten je také odpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Návštěvník prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Webu Poskytovatel zavede přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z tohoto žádné závazky.

VII. Užívání Webu

 1. Návštěvník je oprávněn Web prohlížet a užívat pouze za účelem získání informací o službách Poskytovatele a dále za účelem využití Služeb. Návštěvník se užíváním Webu zavazuje jednat v souladu s těmito Podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům Poskytovatele.
 2. Návštěvník, s výjimkou užití Služeb Poskytovatele, není oprávněn používat obsah Webu nebo jeho části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku.
 3. Návštěvník se zavazuje používat Web v souladu s právním řádem České republiky a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:
  1. podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže, a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
  2. vybízející k účasti na kriminální činnosti;
  3. podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
  4. (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
  5. ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
  6. zneužívající jméno nebo titul Návštěvníka či Poskytovatele, čímž uvádí jiného Návštěvníka v omyl;
  7. v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
  8. obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.
 4. Poskytovatel se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě.

VIII. Odpovědnost za újmu

 1. Poskytovatel neodpovídá v souvislosti se Smlouvou a Službami za vzniklé nároky s těmito souvisejícími včetně neposkytnutí Služby, a to žádné osobě a neodpovídá za újmu včetně škody či ušlého zisku.
 2. Poskytovatel dále není odpovědný za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci, technických poruch na technickém a softwarovém zařízení Poskytovatele či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. Poskytovatel není odpovědný za žádnou újmu vzniklou Návštěvníkovi v souvislosti s užíváním Webu a s jeho obsahem.
 3. Poskytovatel není povinen nahradit Návštěvníkovi újmu. Odpovědnost Poskytovatele za ušlý zisk Návštěvníka je vyloučena.
 4. Návštěvník se zavazuje nahradit Poskytovateli újmu, která vznikne a bude po Poskytovateli požadována v souvislosti s porušením Podmínek Návštěvníkem.

IX. Ostatní

 1. Návštěvník se zavazuje pravidelně se seznamovat s platným zněním Podmínek a respektovat je, neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Návštěvníků, žádným způsobem neobtěžovat jiné Návštěvníky, nenarušovat fungování Webu.
 2. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv Návštěvníkem v souvislosti s uveřejněním nebo jiným použití materiálů z Webu Návštěvníkem.
 3. Návštěvník je oprávněn užít Webu pouze pro vlastní potřebu. Jakékoliv reprodukce nebo úpravy materiálů přístupných na Jobstack.it, prováděné jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, jsou zakázány.
 4. Poskytovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s GDPR.
 5. Návštěvník souhlasí s tím, že jeho údaje v souvislosti s užitím Webu jsou ze strany Poskytovatele zpracovávány zejména v rámci poskytování Služeb a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být rovněž Poskytovatelem dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity Návštěvníka. Návštěvník souhlasí s tím, že jeho poskytnuté údaje může Poskytovatel využívat dále pro marketingové účely, reklamu, HR poradenství apod. své, jakož i třetích osob. Osobní údaje jsou poskytnuty Poskytovateli, jakožto správci, na dobu 5 (pět) let ode dne poslední návštěvy Návštěvníka na Web.
 6. Návštěvník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude využívat jakékoliv označení Jobstack.it, zejména pak logo, slovní či grafické výrazy, fotografie a audiovizuální soubory související s Jobstack.it pro vlastní potřebu nebo potřebu třetích osob.

X. Používání Cookies

Cookies se rozumí malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk elektronického zařízení Návštěvníka umožňující rozlišování jednotlivých návštěvníků přistupujících k webu Jobstack.it provozovaného Poskytovatelem. Poskytovatel používá Cookies převážně za těmito účely:

 1. udržení uživatelské relace; tyto Cookies jsou nezbytné k tomu, aby Poskytovatel byl schopen při zobrazování webových stránek rozlišit jednotlivé návštěvníky a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro konkrétního návštěvníka;
 2. základní nastavení ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby návštěvníka anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek;

Web Jobstack.it může obsahovat též Cookies třetích stran, které Poskytovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování návštěvníků Jobstack.it. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka není známa. Návštěvník může v nastavení svého internetového prohlížeče používání Cookies zakázat, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování webu Jobstack.it. Návštěvník Registrací souhlasí s používáním souboru Cookies.

XI. Závěrečná a společná ustanovení

 1. Podmínky a užívání Webu se řídí právním řádem České republiky.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Změna Podmínek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění na Jobstack.it, nebude-li stanovena pozdější účinnost.
 3. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, sjednávají Poskytovatel a Návštěvník, že pro spory mezi nimi vzniklé je v souvislosti s Podmínkami, namísto obecného soudu, místně příslušný obecný soud Poskytovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Poskytovatele.
 4. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek stanou neplatnými, neúčinnými ať částečně nebo úplně, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají i nadále v platnosti.
 5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění, tj. od 28.5.2020.

APSAZ Consulting a.s.