Všeobecné obchodní podmínky společnosti APSAZ Consulting, a.s. v souvislosti s využitím služeb webového portálu Jobstack.it

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatelem služeb a provozovatelem webového portálu Jobstack.it je společnost APSAZ Consulting a.s., IČ: 24288004, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18156 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

Tyto VOP upravují veškeré smluvní vztahy, které vznikají Provozovateli v souvislosti s užitím služeb webového portálu Jobstack.it ze strany třetích osob (dále jen „Klient“).

Práva a povinnosti neupravená Smlouvou ani VOP se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Ujednání ve Smlouvě, jež jsou odchylná od VOP, mají přednost před VOP. Pokud Provozovatel pro tu kterou službu vydá Zvláštní obchodní podmínky, mají odchylná ujednání ve Smlouvě přednost před Zvláštními obchodními podmínkami a VOP a odchylná ustanovení v Zvláštních obchodních podmínkách přednost před VOP.

Korespondenční údaje Provozovatele jsou shodné s údaji obsaženými v obchodním rejstříku.

II. Definice

Pojmy použité ve VOP mají tento význam:

Webovým portálem Jobstack.it (dále jen „Jobstack.it“) jsou internetové stránky dostupné pod www.jobstack.it a počítačové aplikace určené k užívání Klienty a Uživateli při užívání služeb na těchto stránkách;

Službami Jobstack.it (dále jen „Služby“) jsou veškeré funkcionality Jobstack.it včetně počítačových aplikací určených k užívání Klienty a/nebo Uživateli;

Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro účely podnikání nebo v souvislosti s podnikáním. Za Klienta je pro účely těchto VOP považován i Zprostředkovatel;

Uživatelem je osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro soukromé účely nebo v souvislosti s podnikáním;

Zprostředkovatelem je Klient, který užívá Jobstack.it nebo Služby pro třetí osoby (osoby poptávající nebo nabízející zaměstnání);

Užíváním Jobstack.it je jakékoli užití obsahu nebo Služeb na Jobstack.it, zejména procházení, čtení, zadávání údajů atd.;

Smlouvou je právní jednání mezi Klientem a Provozovatelem o podmínkách užívání Služeb uskutečněné ve formě:

 1. akceptace nabídky Provozovatele výběrem jedné nebo více Služeb učiněným Klientem prostřednictvím Účtu nebo
 2. telefonické objednávky;
  Provozovatel je oprávněn žádat vedle nebo namísto uzavření Smlouvy způsobem předchozích odrážek uzavření Smlouvy v písemné formě.

Telefonickou objednávkou je právní jednání mezi Klientem a Provozovatelem prostřednictvím telefonického hovoru ve formě akceptace nabídky Provozovatele na uzavření Smlouvy Klientem, a to Smlouvy o poskytování Klientem vybraných Služeb;

Registrací Klienta se rozumí soubor kroků, které Klient ze své vůle uskuteční (tzn. vyplní údaje) za účelem zpřístupnění možnosti užívat vybrané Služby Jobstack.it. Registrací dochází mezi Provozovatelem a Klientem k uzavření Rámcové smlouvy o možnosti využívání Služeb Jobstack.it. Bez uzavření Smlouvy získá Klient registrací bezplatný přístup ke Službám pouze v omezeném rozsahu;

Účtem je rozhraní, které vznikne uskutečněním registrace Klienta na Jobstack.it, které Klientovi umožní využívat jím vybrané Služby;

Profilem jsou identifikační údaje o Klientovi, které zadal při registraci na Jobstack.it a další informace nebo materiály zadané Klientem pro plnohodnotné využití služeb Jobstack.it, případně dále doplněné záznamy o aktivitě Klienta při užívání Jobstack.it, a jejich doplnění a změny;

Vyšší mocí je dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele;

Veřejnou částí Jobstack.it je prostor pro inzerci a firemní prezentaci Klientů v prostředí Jobstack.it;

Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk elektronického zařízení Uživatele, jež umožňuje rozlišovat jednotlivé Uživatele, kteří přistupující na Jobstack.it;

III. Služby Jobstack.it

Firemní profil slouží Klientovi k jeho prezentaci. Struktura firemního profilu Jobstack.it je jednotná ve formě záložek.

Inzerce je Služba umožňující prezentaci Klientem nabízených pracovních pozic.

Popis aktuálně poskytovaných Služeb a jejich rozsahu je specifikován v Ceníku služeb Jobstack.it, když jakékoli úpravy rozsahu Služeb ze strany Provozovatele, provedené formou úpravy Ceníku, nebudou považovány za změnu těchto VOP a budou účinné okamžikem zveřejnění Ceníku na www.jobstack.it/pricing.

IV. Poskytování služeb

 1. Provozovatel poskytuje Služby Klientovi v plném rozsahu po dokončení Registrace a vyplnění účetních dat v Klientském profilu. Registrací Klient bezvýhradně souhlasí s těmito VOP;
 2. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti:
  1. v případě dokončení Registrace;
  2. v případě telefonické objednávky Klienta okamžikem její akceptace ze strany Provozovatele, a to formou zaslání potvrzení Klientem provedeného výběru Služeb na kontaktní e-mail, který Klient uvedl v rámci registrace. Provozovatel je před akceptací objednávky oprávněn si telefonicky či jinou formou ověřit údaje v objednávce Klienta. Provozovatel je oprávněn od Klienta požadovat doplňující údaje a další kontaktní údaje, pokud bude mít pochybnosti o správnosti některých údajů.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit Klientovi poskytování Služeb dle Smlouvy v případě prodlení Klienta s úhradou ceny Služeb, a to po dobu trvání takového prodlení. Za neposkytnutí Služby z tohoto důvodu nenáleží Klientovi žádný nárok vůči Provozovateli. Poskytování Služeb bude obnoveno po úhradě dlužných částek;
 4. Uzavřením Smlouvy Klient výslovně a bezvýhradně souhlasí, že bude respektovat lhůty a jiné podmínky poskytování Služeb a technické možnosti internetu a provozní možnosti portálu Jobstack.it;
 5. Smlouva pozbývá účinnosti:
  1. písemnou dohodou smluvních stran;
  2. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
  3. písemným odstoupením od Smlouvy ze strany smluvních stran;
 6. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  1. zjistí, že Klient a/nebo osoba jednající za Klienta a/nebo jiný zástupce Klienta v minulosti porušil/a své závazky vůči Provozovateli v souvislosti s užitím Služeb;
  2. poskytnutí Služeb Klientovi by bylo v rozporu s obchodní politikou Provozovatele;
  3. podklady dodané nebo zadané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy
  4. Klient je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči Provozovateli po dobu více než 30 dnů;
  5. Klient poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo jeho obchodních značek.
 7. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Provozovatel přeruší veškeré funkcionality Služeb, zejména ty vybrané Klientem, na dobu delší než 5 na sebe navazujících pracovních dnů, aniž by takové přerušení bylo způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení se pro účely tohoto ustanovení počíná okamžikem, kdy Klient oznámí písemně nebo elektronicky Provozovateli přerušení Služby a vyzve jej ke zjednání nápravy.
 8. Odstoupení od smlouvy má účinky okamžikem doručení druhé smluvní straně, a to ex nunc. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklá před účinností odstoupení zůstávají zachována. V případě, že Provozovatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v těchto VOP, zavazuje se Klient zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny Služby, k jejíž úhradě by byl v souladu se Smlouvou povinen, kdyby k odstoupení od Smlouvy nedošlo. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy z důvodů dle ust. čl. IV., odst. i těchto VOP, Provozovatel mu vrátí poměrnou část ceny uhrazené avšak nevyužité Služby. Na tuto částku bude vystaven dobropis.
 9. Klient není v případě Služby Databáze profilů oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat je považováno za závažné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit unikátní URL Veřejných částí Jobstack.it.
 11. Provozovatel je oprávněn zamezit příslušnými prostředky možnosti užívání Služeb takovým Klientem, který opakovaně či podstatně porušil či porušuje podmínky těchto VOP.
 12. Klient je oprávněn užívat Služby pouze po předchozí registraci, na základě které je mu vytvořen Účet na Jobstack.it. Registrací získá Klient unikátní přístup k Účtu prostřednictvím přístupových údajů. Klient je povinen své přístupové údaje chránit proti zneužití. V případě porušení této povinnosti je za vzniklou škodu odpovědný výlučně Klient.
 13. Klient je dále povinen udržovat aktuální údaje ve svém Profilu a svých inzerátech. Nestanoví-li tyto VOP jinak, má Klient právo vytvářet další uživatelské účty.
 14. Nakládání s prezentovanými informacemi:
  1. Předání jakýchkoli podkladů Klientem Provozovateli je vždy na náklady a odpovědnost Klienta a děje se elektronickou cestou prostřednictvím Jobstack.it;
  2. Zveřejnění údajů ve Veřejných částech Jobstack.it probíhá nejdéle do 10 minut po úplném vyplnění požadovaných údajů Klientem v částech Jobstack.it k tomu určených;
  3. Provozovatel se zavazuje zajistit prezentaci jednotlivé pozice na Jobstack.it po dobu, kterou určuje Klient;
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo pozastavit prezentaci inzerátů či údajů zadaných Klientem, případně pozastavit zcela nebo z části přístup Klienta k Účtu, v případě, že tyto údaje obsahují informace:
   1. které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly nebo dobrými mravy;
   2. se sexuálním podtextem;
   3. o nabídkách práce, jejichž podmínkou je úhrada manipulačního či jiného poplatku uchazečem;
   4. neurčité ve vztahu k produktu / produktům Klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigád (např. “nabízíme au pair”; “nechte vydělávat internet”; nebo “za odměnu udělám”; atd.), případně, které mají charakter reklamy;
   5. o nabídce více pracovních pozic, brigád v rámci textu jedné prezentované pozice;
   6. které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice, atd.);
   7. o třetích stranách bez doložení jejich písemného souhlasu;
   8. které mohou poškodit dobré jméno, pověst a/nebo oprávněné zájmy Provozovatele nebo jiných osob;
   9. které jsou neaktuální, nedostatečně či chybně zpracované a mohou tímto také poškodit dobré jméno, pověst a/nebo oprávněné zájmy Provozovatele, Uživatelů nebo jiných osob;
   10. v podobě přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uchazeče o zaměstnání k registraci;
 15. Provozovatel je oprávněn odmítnout prezentaci údajů zadaných Klientem na Jobstack.it pokud, že údaje obsahují firemní prezentaci Klienta nebo jiný zdroj, na který Klient odkazuje ve svém Profilu nebo firemní prezentaci. Provozovatel kontroluje obsah informací zadaných Klientem, a pokud zaznamená rozpor jednání Klienta s VOP, je oprávněn jej na tuto skutečnost upozornit a vyzvat k nápravě, případně takové informace odstranit.

V. Obsah prezentovaných informací

 1. Klient se zavazuje prezentovat pouze jasné a určité informace, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené pracovní pozici, jejichž prezentací by mohla vzniknout újma. Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných Provozovatelem v souvislosti s užitím Služeb pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Služeb Klientem.
 2. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací nese v plném rozsahu Klient, který tyto informace uložil. V této souvislosti Klient výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel uchovával informace o zápisu dat umožňujících jednoznačnou identifikaci konkrétního Klienta nebo uživatele/uživatelů v souladu s těmito VOP. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou v souvislosti s poskytnutím údajů z Databáze profilů, za aktuálnost, pravdivost profilu, či jeho správnost. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou zadanou inzercí Klienta nebo údaji zadanými Klientem k zobrazení ve Veřejné části Jobstack.it.
 3. Klient bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje získání zájemce na inzerovanou pracovní pozici, délku trvání pracovně právního nebo obdobného vztahu ani jinou skutečnost danou vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Provozovatel neodpovídá Klientovi ani jakékoli třetí osobě za případnou újmu, která vznikne užíváním Jobstack.it nebo Služby či jakýmikoliv údaji, vloženými Klientem na Jobstack.it v souvislosti se Smlouvou.

VI. Ochrana informací

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, za které se považují veškeré informace a údaje získané od druhé smluvní strany, které se dozví v souvislosti s jednáním o spolupráci a byly smluvní stranou za důvěrné označeny, zejména, všechna data, audiovizuální dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami v jakékoliv formě. Za důvěrné informace se považují dále veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech vztahující se ke smluvní straně, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Provozovatele.
 2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
 3. Povinnost mlčenlivosti trvá 2 roky od ukončení smluvního vztahu.
 4. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se Provozovatel, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Provozovatel. Tento závazek se netýká osob, které mají mlčenlivost ze zákona (advokáti, notáři, auditoři apod.)
 5. Provozovatel se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě.

VII. Cena Služeb a podmínky její úhrady

 1. Klient se zavazuje zaplatit Provozovateli cenu jím vybraných Služeb dle Ceníku služeb Jobstack.it. účinného k datu uzavření Smlouvy a uvedeného ve veřejné části Jobstack.it. Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH bude stanovena ve výši dle aktuálně účinného zákona. Faktury budou zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Klientem při registraci, s čímž Klient souhlasí.

  Úhrady budou uskutečňovány bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Provozovatele, který bude uveden na faktuře.

 2. Při mezinárodní platbě je Klient povinen uhradit veškeré poplatky související se zahraničním platebním stykem. V opačném případě Provozovatel platbu neakceptuje a Klient je povinen uhradit rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné výši.
 3. Doba splatnosti všech faktur vystavených Provozovatelem je, není-li v těchto VOP a/nebo ve Smlouvě uvedeno jinak, 14 dní ode dne jejich vystavení. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu a zaslat ji Klientovi za Služby okamžikem uzavření Smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě Služeb první den poskytování Služby Jobstack.it. V případě prodlení Klienta s úhradou jakékoli částky se tento zavazuje uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě újmy.

VIII. Zprostředkování prostřednictvím služeb Jobstack.it

Zprostředkovatel se zavazuje využívat Služeb pouze pro svou potřebu a pro potřeby svých klientů.

Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Jobstack.it; především se Zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli prezentovat třetí osoby takovým způsobem, aby to mohlo u uchazeče vyvolat dojem, že inzerentem je přímo třetí osoba.

IX. Odpovědnost za újmu

 1. Provozovatel není odpovědný za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení provozovatele. V případě, že nastane stav vyšší moci na straně Provozovatele, zavazuje se bezodkladně vyrozumět Klienta o této situaci. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude Provozovatel pokračovat plněním svých závazků ze Smlouvy v rozsahu dostupných možností i za použití alternativních prostředků tak, aby dostál svým závazkům.
 2. Odpovědnost Provozovatele za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Provozovatele v souvislosti se smluvním vztahem mezi Provozovatelem a Klientem je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby dle uzavřené Smlouvy. Provozovatel není povinen nahradit Klientovi újmu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření takové Smlouvy. Odpovědnost Provozovatele za ušlý zisk Klienta je vyloučena.
 3. Klient se zavazuje nahradit Provozovateli újmu, která vznikne a bude po Provozovateli požadována jako důsledek porušení podmínek užití Služeb Klientem.

X. Ostatní

 1. Klient je povinen zajistit si na vlastní náklady licence nebo souhlasy autorů či jiných osob na užití jakýchkoliv materiálů použitých Klientem na Jobstack.it souvislosti se Smlouvou. Pokud Klient pozbude oprávnění dle tohoto bodu, je povinen ten který materiál okamžitě odstranit ze svého Profilu. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv Klientem v souvislosti se zveřejněním nebo jiném použití materiálů předaných Klientem. V případě, že Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli újma, zavazuje se ji Klient nahradit ve skutečné výši.
 2. Klient je oprávněn užít Služeb pouze pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další zpracování bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Právo nahrát, uložit či vytisknout jakékoli materiály přístupné na Jobstack.it je přípustné pouze pro vlastní potřebu Klienta, přičemž takto získané materiály nesmí být Klientem žádným způsobem dále šířeny, pokud se písemně nedohodne s Provozovatelem jinak. Jakékoliv reprodukce nebo úpravy materiálů přístupných na Jobstack.it, prováděné jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.
 3. Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, respektive dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb a které poskytuje Uživateli, zpracovává na základě plnění smlouvy.
 4. V případě využívání databáze profilů je Klient povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z databáze profilů před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním údajů. Klient je oprávněn nakládat s údaji získanými z databáze profilů pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa. Klient je oprávněn seznámit se s osobními údaji a kontaktovat uchazeče s nabídkou volné pracovní pozice. Pokud uchazeč na nabídku nereaguje nebo jeho profil je odstraněn, je Klient povinen osobní údaje uchazeče zlikvidovat. Klient není oprávněn zpřístupnit profil třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů. V případě zájmu o jakékoli další zpracovávání tam obsažených osobních údajů nad rámec užití zde popsaného je Klient povinen opatřit si souhlas subjektu údajů se zpracováním sám. Poruší-li Klient jakoukoli povinnost stanovenou v předchozích větách, je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi přístup do Databáze profilů. Klient souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny, resp. její části za takovou Službu.
 5. Klient souhlasí s tím, že jeho údaje v souvislosti s užitím služeb Jobstack.it jsou ze strany Provozovatele zpracovávány zejména v rámci poskytování Služeb a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být rovněž Provozovatelem dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity Klienta. Klient souhlasí s tím, že jeho údaje uvedené ve Veřejné části Jobstack.it může Provozovatel využívat dále pro marketingové účely, reklamu, HR poradenství apod. své, jakož i třetích osob. Osobní údaje jsou poskytnuty Provozovateli, jakožto správci, na dobu 5 (pět) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo od zrušení Registrace.
 6. Klient je v rámci informační povinnosti informován o tom, že může docházet k užívání oprávněného zájmu k využíváním elektronického a telefonního kontaktu, případně kontaktu přes sociální sítě, za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb Provozovatele; Klient má právo kdykoliv tento souhlas zrušit písemným podáním na adresu sídla Provozovatele nebo na e-mail jobstack@jobstack.it.
 7. Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude využívat jakékoliv označení Jobstack.it, zejména pak logo, slovní či grafické výrazy, fotografie a audiovizuální soubory související s Jobstack.it pro vlastní potřebu nebo potřebu třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení má Provozovatel právo odstoupit od Smlouvy.
 8. Klient registrací souhlasí s používáním souboru cookies, jak je uvedené dále.

XI. Závěrečná a společná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn tyto VOP, včetně jejich příloh a obsahu Ceníku, kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Změna VOP nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na Jobstack.it, nebude-li stanovena pozdější účinnost. O změně VOP bude Klient informován Provozovatelem zasláním informační zprávy na e-mailovou adresu Klienta uvedenou při Registraci.
 2. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů sjednávají Provozovatel a Klient, že pro spory mezi nimi vzniklé je, namísto obecného soudu, místně příslušný obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Provozovatele.
 3. Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou neplatnými, neúčinnými ať částečně nebo úplně, ostatní údaje těchto VOP zůstávají i nadále v platnosti.
 4. Veškeré ústní dohody mezi Klientem a Provozovatelem musí být Provozovatelem následně, bez zbytečného odkladu, písemnou formou, stvrzeny. Nestane-li se tak, hledí se na ně jako by jich nebylo. Žádné prohlášení učiněné Provozovatelem v souvislosti s Jobstack.it není veřejnou nabídkou v souladu s ust. § 1780 NOZ.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 22. 5. 2018.

XII. Používání cookies

Cookies se rozumí malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk elektronického zařízení Návštěvníka umožňující rozlišování jednotlivých návštěvníků přistupujících k webu Jobstack.it provozovaného společností APSAZ Consulting, a.s., IČ 24288004 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel používá cookies převážně za těmito účely:

 1. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Provozovatel byl schopen při zobrazování webových stránek rozlišit jednotlivé návštěvníky a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro konkrétního návštěvníka;
 2. základní nastavení ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby návštěvníka anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek;

Web Jobstack.it může obsahovat též cookies třetích stran, které Provozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování návštěvníků Jobstack.it. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka není známa.

Návštěvník může v nastavení svého internetového prohlížeče používání cookies zakázat, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování webu Jobstack.it.