Všeobecné obchodní podmínky Jobstack.it – IT odborník

Účel Jobstack.it

Jobstack.it poskytuje prostřednictvím přehledné a uživatelsky přístupné aplikace volné kapacity odborníků v oblasti informačních technologií pro objednatele služeb, a současně nabídky pracovních příležitostí pro IT odborníky. Každý ajťák si může na Jobstack.it vytvořit profil, odpovídat na inzeráty nebo pracovní nabídky. Stejně tak firmy, podnikatelé a další zájemci o služby IT odborníků se mohou na Jobstack.it registrovat, vytvořit profil a uveřejňovat inzeráty nebo vyhledávat ajťáky s cílem podání pracovní nabídky, a to v souladu s aktuálním ceníkem. Možnost sdílení nabídky a poptávky, široké spektrum vyhledávacích a filtrovacích nástrojů využívajících praktické algoritmy dle unikátních preferencí jednotlivých uživatelů, vytváří z Jobstack.it plnohodnotnou a účinnou platformu pro hledání nových talentů a jejich následné uplatnění. Jednotlivé strany spolu prostřednictvím Jobstack.it komunikují a vedou jednání směřující k uzavření vzájemné dohody. Jobstack.it poskytuje aplikaci pro sdílení a pro vzájemnou komunikaci zájemců o práci a služby v IT, nicméně do jejich komunikace nezasahuje a předsmluvní jednání ponechává zcela na dotčených stranách.

I. Základní ustanovení

 1. Web jobstack.it je místem pro uveřejnění nabídky a poptávky práce a služeb v oblasti informačních technologií. Jedná se jak o nabídku a poptávku pracovněprávních vztahů, tak i o spolupráci mezi podnikateli a jinými subjekty.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Jobstack.it – IT odborník (dále jen „VOP IT“) upravují smluvní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy (definované v čl. II. VOP IT), kdy na jedné straně je obchodní společnost APSAZ Consulting a.s., IČO: 24288004, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18156 (dále jen „Poskytovatel“), a na druhé straně je Odborník ve smyslu čl. II. VOP IT.
 3. Poskytovatel provozuje web Jobstack.it a poskytuje na něm služby. Poskytovatel je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“). VOP IT jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. OZ.
 4. Odborník registrací na Jobstack.it potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem VOP IT a Podmínek (definovaných v čl. II. VOP IT), bezvýhradně s nimi souhlasí a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

II. Definice

Pojmy použité ve VOP IT mají tento význam:

Ceník je závazný dokument obsahující výši Odměny, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli za užívání příslušných Služeb. Ceník dále stanoví ceny za jednotlivé Služby;

Dohoda je vícestranné právní jednání mezi Objednatelem a Odborníkem, na základě kterého se Odborník zavazuje vykonávat práci či poskytovat služby v oblasti IT pro Objednatele. Mezi Dohody patří mimo jiné pracovní smlouvy ve smyslu ustanovení § 33 a násl. ZP, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu ustanovení § 75 a 76 ZP, smlouvy o dílo a smlouvy o spolupráci;

GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších právních předpisů;

Identifikační údaje jsou údaje sloužící k identifikaci Objednatele/Odborníka, které tento zadal při Registraci na Jobstack.it nebo je později upravil či doplnil;

Inzerát je Objednatelem uveřejněný inzerát na Jobstack.it, který obsahuje sdělení vůči neomezenému okruhu osob, že Objednatel poptává Odborníka. Inzerát je právní jednání Objednatele směřující k uzavření smlouvy, na základě které druhá smluvní strana bude pro Objednatele vykonávat práci či poskytne služby v oblasti IT;

Nabídka je jednání Objednatele v reakci na Prezentaci Odborníka, tj. reakce Objednatele na sdělení, že Odborník hledá pracovní příležitost;

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby mimo účely podnikání, pro účely podnikání nebo v souvislosti s podnikáním, a současně která Služby užívá za účelem vyhledání Odborníka a sjednání s ním Dohody jako se zaměstnancem, či jako jiným smluvním partnerem, ve které Objednatel formálně a/nebo materiálně bude na pozici zaměstnavatele, uživatele ve smyslu § 307a ZP či objednatele práce, služeb a jiné činnosti;

Odborník je fyzická nebo právnická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro účely vyhledání a sjednání Dohody se zaměstnavatelem či jiným smluvním partnerem, ve které Odborník formálně a/nebo materiálně bude na pozici zaměstnance, či zhotovitele práce, služeb a jiných činností;

Odměna je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb. Výše Odměny za příslušné Služby je stanovena v aktuálním Ceníku;

Odměna za Dohodu je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli za zprostředkování uzavření Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem prostřednictvím Jobstack.it, a to na základě jednání vzniklého podáním Nabídky Objednatelem. Toto se nevztahuje na uzavření Dohody na základě jednání vzniklého uveřejněním Inzerátu a následné odpovědi Odborníka, které je zdarma. Výše Odměny za Dohodu je stanovena v aktuálním Ceníku. Není-li stanoveno jinak, pro Odměnu za Dohodu platí totéž, co pro Odměnu;

OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Podmínky jsou Podmínky užívání webu Jobstack.it dostupné na https://www.jobstack.it/webUsageConditions.html;

Poskytovatel je obchodní společnost APSAZ Consulting a.s., IČO: 24288004, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18156, www.apsaz.cz;

Prezentace Odborníka je informace uveřejněná Odborníkem na Jobstack.it obsahující sdělení, že Odborník hledá pracovní příležitost. Prezentace Odborníka je právní jednání Odborníka směřující k uzavření smlouvy, a základě které druhá smluvní strana bude v pozici zaměstnavatele, nebo objednatele práce či služeb v oblasti IT;

Profil jsou další informace nebo materiály zadané Objednatelem/Odborníkem pro plnohodnotné využití služeb Jobstack.it a jejich doplnění a změny. Při vyplnění Profilu Odborníkem je rozlišitelné, které údaje mohou být viditelné i pro další osoby. Profil Objednatele je považován za veřejný a je součástí uveřejněných Inzerátů nebo podaných Nabídek;

Registrace je proces, který návštěvník Webu ze své vůle uskuteční za účelem zpřístupnění možnosti užívat vybrané Služby Jobstack.it. Registrací dochází mezi Poskytovatelem a Objednatelem/Odborníkem k uzavření Smlouvy;

Služba či Služby jsou veškeré funkcionality Jobstack.it včetně počítačových aplikací určených k užívání Objednatelem, Odborníkem a/nebo jiným návštěvníkem Webu;

Smlouva je právní jednání mezi Odborníkem a Poskytovatelem, jehož obsahem je využití Služeb Poskytovatele Odborníkem. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP IT a Podmínky;

Účet je rozhraní, které vznikne uskutečněním Registrace Objednatele nebo Odborníka na Jobstack.it;

Užívání je jakékoli užití obsahu Webu nebo Služeb, zejména procházení, čtení, zadávání údajů atd.;

Web a Jobstack.it jsou internetové stránky dostupné pod www.jobstack.it a počítačové aplikace určené k užívání Objednatelem a Odborníkem při užívání Služeb;

ZP je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů;

Zprostředkovatel je osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro třetí osoby (osoby poptávající nebo nabízející práci a služby). Není-li výslovně stanoveno jinak, uplatní se pro Zprostředkovatele práva a povinnosti Objednatele.

III. Jak Jobstack.it funguje

 1. Jobstack.it obsahuje databázi Odborníků, kteří alespoň částečně vyplnili své Profily. Odborník může prohlížet Inzeráty uveřejněné Objednatelem na Jobstack.it a odpovídat na ně. Pokud Odborník nastaví v Profilu, že hledá práci nebo je přístupný pracovním nabídkám, může být jeho veřejný Profil přístupný pro vyhledávání Objednatele, který jej může oslovit s Nabídkou. Identifikační údaje a neveřejná část Profilu jsou pro vyhledávání vždy anonymní a Odborník musí vždy zpřístupnění těchto soukromých údajů danému Objednateli výslovně potvrdit. Tím je zaručena anonymita Odborníků.
 2. Objednatelé mohou jednak uveřejňovat Inzeráty s možností spolupráce, a dále hledat v databázi veřejných Profilů a příslušného Odborníka oslovit s Nabídkou. Odborník na Nabídku, podle toho, jak se mu Nabídka zamlouvá, může reagovat. Pokud Nabídka Odborníka pozitivně zaujme, může si od Objednatele vyžádat doplňující informace prostřednictvím interní zprávy. Výhodou Jobstack.it je, že Odborník může zůstat po celou dobu jednání s Objednatelem v anonymitě, anebo naopak může svoji identitu Objednateli odkrýt. Identitu Odborník vždy odkrývá svým výslovným souhlasem.
 3. V případě jednání vzniklého na základě Nabídky podané Objednatelem si Jobstack.it po Objednateli a Odborníkovi vyžádá sdělení, jak jednání mezi Objednatelem a Odborníkem dopadla. V případě uzavření Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem na základě podané Nabídky vzniká Poskytovateli, tj. provozovateli aplikace Jobstack.it, nárok na Odměnu za Dohodu od Objednatele.
 4. Výhodou Jobstack.it je respektování vůle Odborníka, který sám rozhoduje, jestli a v jaké fázi odkryje Objednateli svou totožnost. Základní služby aplikace jsou pro Odborníka zdarma, nadstandardní služby jsou pro Objednatele zpoplatněny dle předem uveřejněného Ceníku na Webu.

IV. Užití VOP IT

 1. Tyto VOP IT upravují veškeré smluvní vztahy, které vznikají Poskytovateli v souvislosti s užitím Služeb Odborníkem po Registraci Odborníka na Webu.
 2. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou ani VOP IT se řídí Podmínkami, a dále příslušnými ustanoveními OZ. Ujednání ve Smlouvě, jež jsou odchylná od VOP IT, mají aplikační přednost před VOP IT. Ujednání ve VOP IT, která jsou odchylná od Podmínek, mají aplikační přednost před Podmínkami.
 3. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že Smlouva je uzavřena provedením Registrace, jejíž nezbytnou podmínkou je odsouhlasení VOP IT.
 4. Odborník a Poskytovatel sjednávají následující obsah Smlouvy: Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v příslušném rozsahu a Odborník se zavazuje oznámit řádně a včas Poskytovateli případné uzavření Dohody.

V. Registrace

 1. Poskytovatel poskytuje Služby Odborníkovi v plném rozsahu po dokončení Registrace Odborníka. Součástí Registrace je uvedení alespoň nezbytných údajů Odborníkem. Nezbytné údaje jsou ve formuláři označeny hvězdičkou.
 2. Odborník je oprávněn užívat Služby, prohlížet a reagovat na Inzeráty, spravovat Profil Odborníka, a v plném rozsahu reagovat na Nabídky po předchozí Registraci na Webu, na základě které je mu vytvořen Účet na Jobstack.it. Registrací získá Odborník unikátní přístup k Účtu prostřednictvím přístupových údajů. V případě reakce na Inzerát je možné reagovat i jako neregistrovaný Uživatel za podmínek platného vyplnění formuláře pro reakci.
 3. Odborník je povinen své přístupové údaje chránit proti zneužití. V případě porušení této povinnosti je za vzniklou újmu odpovědný výlučně Odborník. V případě podezření či zjištění zneužití přístupových údajů se Odborník zavazuje o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu.
 4. Z bezpečnostních či technických důvodů je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit, i bez předchozího upozornění, přístupové údaje Odborníka k Účtu. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje o takové změně Odborníka bez zbytečného odkladu informovat. Odborníkovi nenáleží žádné nároky v souvislosti s provedenou změnou přístupových údajů Poskytovatelem dle tohoto odstavce VOP IT.
 5. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem provedení Registrace. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 6. Registrace Odborníka je zdarma, stejně jako prohlížení Inzerátů a reakce na ně, správa Profilu Odborníka, a reagování na Nabídky.
 7. Veškerá jednání učiněná prostřednictvím Účtu se považují za jednání Odborníka, kterému příslušný Účet náleží.
 8. Odborník je oprávněn kdykoliv zrušit Účet. Zrušení Účtu však nemá žádný vliv na již učiněná jednání prostřednictvím Účtu, ani na práva a povinnosti Odborníka a Poskytovatele včetně smluvních pokut.

VI. Obsah Smlouvy

 1. Odborník se zavazuje:
  1. uvést při Registraci kompletní, aktuální a pravdivé informace;
  2. v rámci Profilu Odborníka uveřejnit pouze jasné, pravdivé, určité informace, které nevyvolávají klamavou představu. Odborník tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných Poskytovatelem v souvislosti s užitím Služeb pro případné řešení sporu vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Služeb Odborníkem;
  3. v případě reakce na Nabídku vést komunikaci s Objednatelem výlučně přes Jobstack.it, a to minimálně do okamžiku odkrytí identity Odborníka ze strany Odborníka;
  4. Odborník se zavazuje neuveřejňovat jakékoliv identifikační údaje ve veřejném Profilu Odborníka:
   1. s uvedením přímého internetového odkazu na nabídku Odborníka či třetí osoby, či uvedením jakéhokoliv jiného kontaktu, nestanoví-li VOP IT jinak;
  5. nepoužít jakékoliv systémy, které umožňují při prohledávání databází na Webu automatizované zpracování dat;
  6. informace o Odborníkovi na Účtu v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat.
 2. Odborník se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Dohody s Objednatelem pravdivě informovat Poskytovatele o uzavření Dohody, a to prostřednictvím nastavení odpovídajícího stavu u Nabídky (stav Úspěšně dokončeno). Součástí informace dle věty předchozí je i výše sjednané odměny pro Odborníka dle Dohody. Odborník bere na vědomí sankce za porušení tohoto ustanovení.
 3. Odborník se zavazuje nést odpovědnost za obsah uvedený v Profilu Odborníka v plném rozsahu. V této souvislosti Odborník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel uchovával informace o zápisu dat umožňujících jednoznačnou identifikaci konkrétního Odborníka nebo dalších osob v souladu s VOP IT. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou v souvislosti s poskytnutými údaji na Webu Odborníkem, zejména za zákonnost, aktuálnost, správnost, a pravdivost údajů a Profilu.

VII. Dohoda

 1. Odborník bere na vědomí, že mezi Dohody pro účely Smlouvy patří i taková vícestranná právní jednání mezi Objednatelem a Odborníkem, jejichž předmětem je i jiný popis činnosti či služeb, než který byl nabízen v Inzerátu, Nabídce či Prezentaci Odborníka. Dohodou pro účely Smlouvy se rozumí všechna vícestranná právní jednání, jejichž předmětem je poskytování práce či služeb v oblasti IT, uzavřená mezi Objednatelem a Odborníkem v období 24 měsíců ode dne uskutečnění první komunikace smluvních stran Dohody prostřednictvím Jobstack.it.
 2. Za obsah a realizaci Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem nesou plnou odpovědnost její smluvní strany. V této souvislosti Odborník tímto bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za:
  1. uzavření Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem;
  2. důvěryhodnost a kvality Objednatele a Odborníka;
  3. náležitosti Dohody mezi Objednatelem a Odborníkem, jakož ani za její faktický výkon jakékoliv z uvedených smluvních stran;
  4. žádné osobě za případnou újmu, která vznikne užíváním Jobstack.it nebo Služby či jakýmikoliv údaji, vloženými Objednatelem či Odborníkem na Jobstack.it.

VIII. Sankce

 1. Odborník a Poskytovatel sjednávají následující smluvní pokutu: Odborník se zavazuje za každé jednotlivé porušení závazku Odborníka uvedeného v čl. VI. písm. b. VOP IT Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
 2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ pro výše uvedenou smluvní pokutu v čl. VIII. VOP IT. Smluvní pokuta je dle VOP IT splatná třetím dnem ode dne odeslání písemné výzvy Poskytovatele k úhradě smluvní pokuty adresované na adresu bydliště/sídla/e-mail Odborníka.
 3. Poskytovatel je oprávněn zamezit příslušnými prostředky možnosti užívání Služeb Odborníkovi, který opakovaně či podstatně porušil či porušuje VOP IT, či pokud má Poskytovatel podezření z možného budoucího porušení VOP IT. Poskytovatel není povinen sdělovat důvody omezení možností užívání Služeb Odborníkovi. Poskytovatel neodpovídá za vzniklé nároky související s neposkytnutím Služby žádné osobě a neodpovídá za újmu včetně škody či ušlého zisku.

IX. Mlčenlivost

 1. Odborník a Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, za které se považují veškeré informace a údaje získané od druhé smluvní strany, které se dozví v souvislosti s jednáním o spolupráci a byly smluvní stranou za důvěrné označeny, zejména, všechna data, audiovizuální dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami v jakékoliv formě. Za důvěrné informace se považují dále veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech vztahující se ke smluvní straně, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Poskytovatele.
 2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem, či rozhodnutím orgánu veřejné moci, stanovené povinnosti.
 3. Povinnost mlčenlivosti trvá 2 roky od ukončení smluvního vztahu.
 4. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Odborníka, zavazuje se Poskytovatel, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Poskytovatel. Tento závazek se netýká osob, které mají mlčenlivost ze zákona (advokáti, notáři, auditoři apod.)
 5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě.

X. Odpovědnost za újmu

 1. Poskytovatel není odpovědný za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci, technických poruch na technickém a softwarovém zařízení Poskytovatele či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. Poskytovatel není odpovědný za žádnou újmu vzniklou Odborníkovi v souvislosti s užíváním Webu a s jeho obsahem. V případě, že nastane stav vyšší moci na straně Poskytovatele, zavazuje se bezodkladně vyrozumět Odborníka o této situaci. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude Poskytovatel pokračovat plněním svých závazků ze Smlouvy v rozsahu dostupných možností i za použití alternativních prostředků tak, aby dostál svým závazkům.
 2. Poskytovatel neodpovídá v souvislosti se Smlouvou a Službami za vzniklé nároky s těmito souvisejícími včetně neposkytnutí Služby, a to žádné osobě a neodpovídá za újmu včetně škody či ušlého zisku.
 3. Odborník se zavazuje nahradit Poskytovateli újmu, která vznikne a bude po Poskytovateli požadována jako důsledek porušení Smlouvy či právního předpisu Odborníkem.
 4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služeb v případě prodlení Odborníka se zaplacením Odměny za Služby, a to po dobu trvání takového prodlení. Za neposkytnutí Služby z tohoto důvodu nenáleží Odborníkovi žádný nárok vůči Poskytovateli.
 5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  1. Odborník a/nebo osoba zastupující Odborníka porušili závazky vůči Poskytovateli;
  2. Odborník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči Poskytovateli po dobu více než 30 dnů;
  3. Odborník poškozuje pověst, dobré jméno Poskytovatele nebo jeho obchodních značek, či se dopustil nekalosoutěžního jednání vůči Poskytovateli,
 6. Práva a povinnosti Poskytovatele a Odborníka vzniklá před účinností odstoupení od Smlouvy zůstávají zachována.

XI. Ostatní

 1. Odborník je povinen zajistit si na vlastní náklady licence nebo souhlasy autorů či jiných oprávněných osob na užití jakýchkoliv podkladů použitých Odborníkem na Jobstack.it. Pokud Odborník pozbude oprávnění dle tohoto bodu, je povinen příslušné podklady bez zbytečného odkladu ze svého Profilu smazat. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv Odborníkem v souvislosti s uveřejněním nebo jiným použitím informací a podkladů předaných Odborníkem. V případě, že Poskytovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Odborníkem jakákoli újma, zavazuje se ji Odborník nahradit.
 2. Odborník je oprávněn užít Služeb pouze pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další zpracování bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Právo nahrát, uložit či vytisknout jakékoli materiály přístupné na Jobstack.it je přípustné pouze pro vlastní potřebu Odborníka, přičemž takto získané materiály nesmí být Odborníkem žádným způsobem dále šířeny, pokud se písemně nedohodne s Poskytovatelem jinak. Jakékoliv reprodukce nebo úpravy materiálů přístupných na Jobstack.it, prováděné jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, jsou zakázány.
 3. Odborník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude využívat jakékoliv označení Jobstack.it, zejména pak logo, slovní či grafické výrazy, fotografie a audiovizuální soubory související s Jobstack.it pro vlastní potřebu nebo potřebu třetích osob.
 4. Odborník Registrací souhlasí s používáním souboru cookies.
 5. Předání podkladů Odborníkem Poskytovateli je vždy na náklady a odpovědnost Odborníka a provede se elektronickou cestou prostřednictvím Jobstack.it; uveřejnění údajů na Jobstack.it probíhá nejdéle do 10 minut po úplném vyplnění požadovaných údajů Odborníkem v částech Jobstack.it k tomu určených.
 6. Poskytovatel se zavazuje zajistit uveřejnění Prezentace Odborníka na Jobstack.it po dobu, kterou určuje Odborník. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo pozastavit uveřejnění Prezentace Odborníka či některých údajů zadaných Odborníkem, případně pozastavit zcela nebo z části přístup Odborníka k Účtu, v případě, že tyto údaje obsahují informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo s VOP IT, jakož i z dalších důvodů uvedených ve VOP IT.
 7. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací zadaných Odborníkem, a pokud zaznamená rozpor jednání Odborníka s VOP IT, je oprávněn jej na tuto skutečnost upozornit a vyzvat k nápravě, případně takové informace odstranit.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb, zpracovává na základě plnění Smlouvy.
 2. Odborník tímto výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn uchovávat komunikaci Objednatele a Odborníka přes Jobstack.it, a to výhradně za účelem případné kontroly plnění závazků dotčených stran podle Smlouvy. Tento souhlas se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 5 (pět) let ode dne zrušení Registrace Odborníka.
 3. V případě využívání databáze Profilů je Odborník povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z databáze Profilů před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním údajů. Odborník je oprávněn nakládat s údaji z Jobstack.it pouze v souladu s účelem Jobstack.it, tedy k vyhledávání volné kapacity odborníků v oblasti informačních technologií a současně nabídky pracovních příležitostí pro Odborníky. Odborník je oprávněn seznámit se s osobními údaji Objednatele a kontaktovat jej prostřednictvím Jobstack.it. Pokud Objednatel přestane s Odborníkem komunikovat, či jeho Profil je odstraněn, je Odborník povinen osobní údaje Objednatele zlikvidovat. Odborník není oprávněn zpřístupnit osobní údaje Objednatele třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů. V případě zájmu o jakékoli další zpracovávání tam obsažených osobních údajů nad rámec užití zde popsaného je Odborník povinen opatřit si souhlas subjektu údajů se zpracováním sám.
 4. Odborník souhlasí s tím, že jeho údaje v souvislosti s užitím Služeb Jobstack.it jsou ze strany Poskytovatele zpracovávány zejména v rámci poskytování Služeb a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být rovněž Poskytovatelem dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity Odborníka. Dále Odborník souhlasí s tím, že jeho údaje uvedené na Jobstack.it může Poskytovatel využívat dále pro marketingové účely, reklamu, HR poradenství apod. své, jakož i třetích osob. Osobní údaje jsou poskytnuty Poskytovateli, jakožto správci, na dobu 5 (pět) let ode dne zrušení Registrace.
 5. Odborník je v rámci informační povinnosti informován o tom, že může docházet k užívání oprávněného zájmu k využíváním elektronického a telefonního kontaktu, případně kontaktu přes sociální sítě, za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb Poskytovatele; Odborník má právo kdykoliv tento souhlas zrušit písemným podáním na adresu sídla Poskytovatele nebo na e-mail jobstack@jobstack.it.

XIII. Závěrečná a společná ustanovení

 1. Smlouva a veškeré s ní související právní vztahy podléhají právnímu řádu České republiky.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP IT, včetně jejich příloh, kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Změna VOP IT nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na Jobstack.it, nebude-li stanovena pozdější účinnost. O změně VOP IT bude Odborník informován Poskytovatelem zasláním informační zprávy na e-mailovou adresu Odborníka uvedenou při Registraci.
 3. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, sjednávají Poskytovatel a Odborník, že pro spory mezi nimi vzniklé je, namísto obecného soudu, místně příslušný obecný soud Poskytovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Poskytovatele.
 4. Pokud se některá ustanovení těchto VOP IT stanou neplatnými, neúčinnými ať částečně nebo úplně, ostatní údaje těchto VOP IT zůstávají i nadále v platnosti.
 5. Veškeré ústní dohody mezi Odborníkem a Poskytovatelem musí být Poskytovatelem následně, bez zbytečného odkladu, písemnou formou, stvrzeny. Nestane-li se tak, hledí se na ně, jako by jich nebylo. Žádné prohlášení učiněné Poskytovatelem v souvislosti s Jobstack.it není veřejnou nabídkou v souladu s ust. § 1780 OZ.
 6. Tyto VOP IT jsou platné a účinné od 28. 5. 2020.

Jobstack.it
APSAZ Consulting a.s.