Všeobecné obchodní podmínky společnosti APSAZ Consulting, a.s. v souvislosti s využitím služeb webového portálu Jobstack.it

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatelem služeb a provozovatelem webového portálu Jobstack.it je společnost APSAZ Consulting a.s., IČ: 24288004, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18156 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

Tyto VOP upravují smluvní vztahy, které vznikají Provozovateli v souvislosti s užitím služeb webového portálu Jobstack.it ze strany třetích fyzických osob hledajících práci (dále jen „Uživatelé“) a ze strany osob či firem práci poptávajících (dále jen „Klient“).

Práva a povinnosti neupravená VOP se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Pokud Provozovatel pro tu kterou službu vydá Zvláštní obchodní podmínky, mají odchylná ustanovení v Zvláštních obchodních podmínkách přednost před VOP.

Korespondenční údaje Provozovatele jsou shodné s údaji obsaženými v obchodním rejstříku.

II. Definice

Pojmy použité ve VOP mají tento význam:

Webovým portálem Jobstack.it (dále jen „Jobstack.it“) jsou internetové stránky dostupné pod www.jobstack.it a počítačové aplikace určené k užívání Klienty a Uživateli při užívání služeb na těchto stránkách;

Službami Jobstack.it (dále jen „Služby“) jsou veškeré funkcionality Jobstack.it včetně počítačových aplikací určených k užívání Klienty a/nebo Uživateli;

Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro účely podnikání nebo v souvislosti s podnikáním. Za Klienta je pro účely těchto VOP považován i Zprostředkovatel;

Uživatelem je fyzická osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro vyhledání práce;

Zprostředkovatelem je osoba, která užívá Jobstack.it nebo Služby pro třetí osoby (Klienty nebo Uživatele);

Užíváním Jobstack.it je jakékoli užití obsahu nebo Služeb na Jobstack.it, zejména procházení, čtení, zadávání údajů atd.;

Registrací uživatele se rozumí soubor kroků, které Uživatel či Klient či Zprostředkovatel ze své vůle uskuteční (tzn. vyplní údaje) za účelem zpřístupnění možnosti užívat vybrané služby Jobstack.it. Registrací dochází k uzavření smlouvy o možnosti využívání Služeb Jobstack.it.;

Účtem je rozhraní, které vznikne uskutečněním registrace Uživatele, Klienta či Zprostředkovatele na Jobstack.it;

Profilem jsou identifikační údaje, které zadal při registraci na Jobstack.it a další informace nebo materiály pro plnohodnotné využití služeb Jobstack.it, případně dále doplněné záznamy o aktivitě při užívání Jobstack.it, a jejich doplnění a změny;

Vyšší mocí je dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele;

Veřejnou částí Jobstack.it je prostor pro inzerci a firemní prezentaci Klientů v prostředí Jobstack.it;

Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk elektronického zařízení Uživatele, jež umožňuje rozlišovat jednotlivé Uživatele, kteří přistupující na Jobstack.it;

III. Služby Jobstack.it

Jobstack.it umožňuje Uživatelům reagovat na pracovní nabídky od Klientů, které jsou na zveřejněné na webovém portále Jobstack.it, a to tak, že poskytuje platformu, na které jsou umístěny nabídky a poptávky pracovních pozic či jiné práce, které umožňují zájemcům z trhu práce provést informované rozhodnutí o spolupráci s druhou stranou. Je na Uživatelích a Klientech, případně Zprostředkovatelích, aby kontaktovali druhou stranu, pokud mají zájem o nabídku/poptávku konkrétní pracovní pozice. V rámci a za účelem plnění Služeb – nabízení platformy a poskytnutí možnosti informovaného rozhodnutí, zpracovává Jobstack.it osobní údaje. Zpracování osobních údajů spočívá zejména v shromažďování, ukládání a v umožnění jejich nahlédnutí Klientům nebo Zprostředkovatelům, k čemuž může dojít teprve tehdy, pokud s tím vyjádří souhlas Uživatel.

IV. Poskytování služeb

 1. 4.1. Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Účtu.
 2. 4.2. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně, pokud nebude výslovně v případě konkrétní Služby ze strany Jobstack.it uvedeno jinak.
 3. 4.3. Po registraci bude Uživatel Jobstack.it požádán o vytvoření vlastního Profilu zejména za účelem jeho prezentace potenciálním Klientům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli.
 4. 4.4. Uživatelům se zakazuje a Jobstack.it si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Jobstack.it Uživatele povinna informovat.
 5. 4.5. Jobstack.it si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronických systémů (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
  • minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
  • rozesílá prostřednictvím Služeb elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Jobstack.it či jiných osob;
  • v důsledku nestandardního užívání Služeb nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje elektronické systémy Provozovatele a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu systémů, apod.);
  • opakovaně či podstatně porušil tyto VOP;
  • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu systémů; nebo
  • založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

V. Obsah prezentovaných informací

Jobstack.it si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

 • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
 • informací se sexuálním podtextem;
 • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
 • informací o třetích osobách bez jejich vědomí;
 • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Jobstack.it nebo jiných osob; nebo
 • informací zjevně nepravdivých.

Jobstack.it je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s těmito VOP a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z elektronických systémů, a to i bez souhlasu Uživatele.

Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany Provozovatele dle těchto VOP, veškeré informace o Uživateli (profil Uživatele, životopis a další dokumenty či údaje, uložené oblíbené inzeráty, odpovědi na inzeráty či dotazy) budou z Jobstack.it Provozovatele vymazány. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany Jobstack.it. Provozovatel může mít oprávněný zájem na tom, aby si ponechal uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu z jeho strany z důvodu porušení těchto VOP.

VI. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, respektive dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb a které poskytuje Uživateli, zpracovává na základě plnění smlouvy.
 2. Zprostředkovatel a Klient se zavazují, že budou Uživatele při prvním kontaktu s ním informovat v souladu s GDPR o zpracování jeho osobních údajů a že nebudou osobní údaje získané prostřednictvím Jobstack.it zpracovávat v rozporu s GDPR.

VII. Závěrečná a společná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn tyto VOP, včetně jejich příloh, kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Změna VOP nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na Jobstack.it, nebude-li stanovena pozdější účinnost. O změně VOP bude Uživatel informován Provozovatelem zasláním informační zprávy na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při Registraci.
 2. Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou neplatnými, neúčinnými ať částečně nebo úplně, ostatní údaje těchto VOP zůstávají i nadále v platnosti.
 3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 22. 5. 2018.